REGULAMENTUL

celei de-a doua ediții a Concursului Internațional „Constantin Silvestri”, București

§ 1.
 1. Prezentul Regulament indică termenii și condițiile celei de-a doua ediții a Concursului Internațional de Dirijat „Constantin Silvestri”, numit în continuare Concursul.
 2. Concursul se va desfășura în perioada 27 mai - 2 iunie 2024.
§ 2
 1. Concursul se adresează dirijorilor de orice naționalitate, numiți în continuare Candidații, născuți după 1 ianuarie 1980 și care îndeplinesc simultan toate celelalte condiții indicate în prezentul Regulament.
 2. Pentru a participa la Concurs, Candidații trebuie să trimită o candidatură, în conformitate cu prevederile articolului §2, secțiunea 3, într-una din următoarele modalități:
  1. Înregistrarea începând cu 25 martie 2024 folosind formularul de înregistrare PDF disponibil la pagina de internet silvestricompetition.eu, cu includerea tuturor anexelor necesare (§ 2, secțiunea 3)
  2. Descărcarea formularului de înregistrare de la pagina de internet silvestricompetition.eu, semnarea și expedierea acestuia prin poștă, alături de toate anexele necesare (§ 2, secțiunea 3), la următoarea adresă: Fundația Constantin Silvestri, Strada Joseph Lister nr.64, București, Sectorul 5, cod postal 050544, România, cu mențiunea: A doua ediție a Concursului Internațional „Constantin Silvestri” (data va fi considerată data poștei).
  3. Taxa de participare este de 150 de euro sau 750 de lei. Taxa trebuie achitată până pe 25 aprilie 2024 în contul 14411044100, IBAN: RO03 BRDE 410S V144 1104 4100, SWIFT BRDEROBU opened with the bank BRD, Groupe Societe Generale, AG. Cotroceni iar documentul care atestă tranzacția trebuie să specifice la secțiunea detalii „Concursul Internațional de Dirijat Constantin Silvestri ediția 2024”.
 3. Candidatura, redactată în limba română sau engleză, trebuie să conțină:
  1. O scurtă notă biografică (maximum 1000 de semne cu spații).
  2. O fotocopie a unui document oficial care atestă data nașterii Candidatului.
  3. Formularul GDPR (consințământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal)
  4. O fotografie actuală tip portret în versiune digitală de 600 dpi, format *.tif sau *.jpg (dacă se optează pentru expedierea prin poștă a candidaturii, fotografia trebuie încărcată pe un suport de date corespunzător).
  5. Fotocopii ale documentelor care atestă activitatea de dirijor din ultimii patru ani, cel mult (ex. participarea la concursuri internaționale de dirijat, copii ale diplomelor, premiilor și distincțiilor, programele concertelor și interpretărilor în cadrul festivalelor etc.) (opțional).
  6. Dovada achitării taxei de participare în contul bancar 14411044100, IBAN: RO03 BRDE 410S V144 1104 4100, SWIFT BRDEROBU opened with the bank BRD, Groupe Societe Generale, AG. Cotroceni în cuantum de 150 de euro sau 750 de lei.
  7. O listă de videoclipuri de 30 de minute cuprinzând fragmente la alegere din spectacole de operă sau vocal-simfonice, o repetiție cu 2-4 soliști sau o „Sitzprobe” cu orchestră, cor și soliști.
  8. Documentele și mostrele video trebuie expediate prin e-mail fundatiasilvestri [@] gmail.com în decurs de 48 de ore de la achitarea taxei de participare. Documentele și mostrele video nu pot fi returnate.
  9. Trimiterea candidaturii echivalează cu acordul Candidaților referitor la prezentul Regulament.
 4. Candidaturile incomplete, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile specificate mai sus, nu vor fi examinate. A se lua act:
  1. Opera Națională București nu este obligată să trimită o solicitare suplimentară privind eventualele lipsuri ale  
  2. În aceste cazuri, taxa de participare nu va fi returnată.
  3. Candidatul nu poate exprima pretenții în acest sens.
 5. Opera Națională București nu va returna documentele și înregistrările trimise odată cu candidaturile; cu toate acestea, în decurs de 14 zile de la încheierea etapei de admitere pentru Concurs, candidații care nu s-au calificat au dreptul să solicite Operei Naționale București returnarea documentelor de candidatură. După această limită de timp documentele vor fi distruse.
§ 3
 1. Candidaturile vor fi evaluate de Comisia de Admitere, compusă din dirijori și muzicieni de renume internațional. Comisia de Admitere poate selecta cel mult 12 concurenți (numiți în continuare Concurenții) din candidaturile trimise pentru Concurs.
 2. Deciziile Comisiei de Admitere sunt definitive și nu pot fi contestate.
 3. Taxa de participare achitată de Candidații care nu au fost declarați admiși la Concurs nu va fi returnată.
 4. Lista Concurenților declarați admiși la Concurs va fi anunțată în data de 3 mai 2024 pe website-ul SilvestriCompetition.eu și pe website-ul Operei Naționale București, OperaNB.ro.
§ 4
 1. Audițiile pentru cea de-a doua ediție a Concursului Internațional de Dirijat „Constantin Silvestri” București se vor desfășura în trei etape:
  1. Etapa I:  27-28 mai 2024, între orele 09:00-15:00
  2. Etapa a II-a:  29-30 mai 2024, între orele 09:00-15:00
  3. Etapa a III-a: 1 iunie 2024, între orele 10:00 - 15:00
 2. Concertul Laureaților va avea loc în 2 iunie 2024, ora 18:30, la Opera Națională București.
 3. La prima etapă vor fi admiși maximum 12 Concurenți, la cea de-a doua etapă, cel mult 6 Concurenți, iar la cea de-a treia etapă, maximum 3 Concurenți.
 4. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți, în prezența tuturor candidaților, cu o oră înaintea începerii fiecărei etape a concursului.
 5. În cazurile de forță majoră confirmate (precum întârzieri în trafic care îl pun pe un Concurent în imposibilitatea de a ajunge la timp, sau un caz de boală confirmat de certificat medical), Concurentul poate obține, în mod excepțional, permisiunea de a se prezenta la finalul audițiilor pentru o anumită etapă. Noua ordine a intrării candidaților în concurs astfel rezultată va fi valabilă până la finalul Concursului. Decizia finală privind modificarea ordinii va aparține Directorului Concursului.
 6. Cazarea și transportul Concurenților: Cazarea este exclusiv în sarcina Candidaților. Organizatorii pot face recomandări pentru anumite condiții speciale de rezervare pentru participanți. Organizatorii nu vor acoperi cheltuielile de călătorie ale Concurenților.
 7. Opera Națională București nu va media procedura de obținere a vizelor pentru Concurenți; cu toate acestea, la cererea individuală a Concurenților, Opera Națională București va elibera și trimite un certificat care să ateste calitatea de admis a Candidatului pentru a participa la Concurs.
§ 5
 1. Concurenții vor dirija Orchestra Operei Naționale București
 2. Orchestra Operei Naționale București nu va pune la dispoziția Concurenților partituri (note muzicale).
 3. Orchestra Operei Naționale București va pune la dispoziția Concurenților materiale de orchestră, însă Concurenților li se permite dacă doresc să-și folosească propriile materiale.
 4. Orchestra Operei Naționale București nu va fi responsabilă pentru nicio violare a drepturilor de proprietate intelectuală a nici unui terț de către un Concurent care își folosește propriile partituri.
§ 6
 1. Juriul reunește personalități de renume internațional din lumea muzicii.
 2. Componența Juriului va fi făcută publică înainte de începerea Concursului.
 3. Regulamentul intern privind activitatea Juriului va fi redactat la prima întâlnire a membrilor juriului, înainte de începerea audițiilor.
 4. Evaluările membrilor juriului sunt confidențiale.
 5. Deciziile Juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.
§ 7
 1. Următoarele premii și distincții vor fi distribuite Finaliștilor (concurenților care participă la etapa a treia a Concursului):
  1. Premiul I – 5000 euro
  2. Premiul al II-lea – 3000 euro
  3. Premiul al III-lea – 2000 euro
 2. Sumele de bani mai sus menționate vor fi impozitate conform prevederilor în vigoare privind rata impozitului pe venit pentru persoane fizice.
 3. Pe baza punctajului final, Juriul Concursului poate modifica distribuirea premiilor și distincțiilor prin majoritate de voturi, sub rezerva că suma totală alocată premiilor și distincțiilor nu poate fi suplimentată.
 4. Câștigătorii premiilor vor primi titlul de Laureat al celei de-a doua ediții a Concursului Internațional de Dirijat „Constantin Silvestri”.
 5. Deciziile Juriului sunt irevocabile și nu pot fi contestate.
§ 8
 1. Fiecare Concurent autorizează Opera Națională București să realizeze înregistrări audio-video cu:
  1. Interpretările lor la fiecare etapă a Concursului (inclusiv în cadrul Concertului Laureaților);
  2. Imaginea lor;
  3. Declarațiile și interviurile lor în cadrul Concursului și Concertului Laureaților.
 2. Concurentul cedează Operei Naționale București toate drepturile de proprietate și conexe cu privire la interpretările înregistrate (audio-video) ale operelor prezentate în cadrul Concursului (și în timpul Concertului Laureaților), precum și cu privire la declarațiile și interviurile oferite de Concurent, permițând, de asemenea, Operei Naționale București să disemineze imaginea lor înregistrată în legătură cu participarea lor la Concurs și la Concertul Laureaților.
 3. Concurentul permite Operei Naționale București să utilizeze interpretările sale din cadrul Concursului, interviurile, declarațiile și imaginea, atât integral, cât și parțial, să adapteze, să scurteze, să refacă sau să traducă aceste materiale, fără o altă autorizație, și este conștient de faptul că aceste utilizări nu vor fi considerate o lezare a reputației Concurentului.
 4. Concurentul transferă Operei Naționale București dreptul de a garanta permisiuni exclusive, fără limită de timp și de teritoriu, să exercite drepturi derivate de proprietate intelectuală asupra operelor menționate la § 8, punctele 1 și 2; în mod special. Concurentul permite Operei Naționale București să dețină și să utilizeze compilații ale operelor, inclusiv traduceri ale acestora în alte limbi. Concurentul se angajează în continuare să nu întreprindă nicio acțiune în scopul limitării acestui drept în viitor.
 5. Concurentul permite Operei Naționale București să-și exercite drepturile personale cu privire la reprezentarea operelor din cadrul Concursului (și Concertului Laureaților).
 6. Transferul drepturilor de proprietate intelectuală și copyright menționate în articolul § 8, punctele 1-5, nu cunosc limitări temporale sau teritoriale și include toate formele de exploatare a unei opere, în special:
  1. Înregistrarea și reproducerea operei, copierea operei cu ajutorul oricărei tehnici, inclusiv prin imprimare, reprografie, înregistrare magnetică și tehnici digitale ori salvare în memoria calculatorului.
  2. Orice fel de distribuire a operei originale sau a unei copii menționate în articolul § 8, punctul 6, litera a., în special comercializarea, împrumutul în vederea utilizării sau închirierea.
  3. Orice fel de diseminare, în special transmiterea în direct și orice fel de difuzare, redifuzare, inclusiv transmisii audiovizuale wires sau wireless, prin stații terestre, prin intermediul unui satelit, precum și publicarea (inclusiv prin tehnologia tip streaming) pe Internet sau în alte rețele IT, de cablu, telecomunicații sau multimedia.
  4. Orice formă prin care operele devin accesibile publicului, permițând tuturor utilizatorilor să aibă acces la operele care fac obiectul drepturilor, în intervalele de timp și spațiu selectate.
  5. Orice fel de redifuzare publică, afișare, reprezentare sau punere în scenă.
 7. Transferul drepturilor enumerate la articolul § 8 acoperă întregul material înregistrat în timpul Concursului și al Concertului Laureaților și este gratuit.
 8. Opera Națională București are dreptul de a dispune în mod nelimitat de drepturile menționate la articolul § 8, în special dreptul de a transfera aceste drepturi altor entități, iar Concurentul nu are dreptul de a primi nicio remunerație în acest sens.
§ 9
 1. Prin participarea la Concurs, Concurenții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării Concursului.
 2. Datele personale ale Concurenților vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acelor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 3. Clauza de Informare care conține solicitarea acordului cu privire la prezentul Regulament reprezintă Anexa 1 la prezentul Regulament.
§ 10
 1. Termenul de „forță majoră” se referă la un eveniment extern impredictibil și imprevizibil care pune Opera Națională București sau Concurentul în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile, precum, în special, dezastre naturale, războaie, atacuri teroriste, greve, epidemii, îmbolnăviri ale membrilor Juriului.
 2. Opera Națională București și Concurenții nu vor fi răspunzători pentru imposibilitatea de îndeplinire sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor privitoare la Concurs, dacă această imposibilitate sau îndeplinire defectuoasă a sarcinilor referitoare la Regulamentul Concursului Internațional de Dirijori „Constantin Silvestri” are drept cauză forța majoră.
 3. În caz de forță majoră:
  1. Opera Națională București va notifica imediat Concurentul sau Concurenții în legătură cu producerea unui eveniment de forță majoră și cauzele acestuia, electronic, printr-un mesaj e-mail la adresa Concurentului menționată în formularul de înregistrare.
  2. Concurentul va notifica imediat Opera Națională București în legătură cu producerea unui eveniment de forță majoră și cauzele acestuia, electronic, printr-un mesaj e-mail la adresa: fundatiasilvestri [@] gmail.com.
 4. Partea afectată de evenimentul de forță majoră (Opera Națională București sau Concurentul) va depune toate eforturile pentru a oferi celeilalte părți, imediat sau, în orice caz, nu mai târziu de două zile de la data notificării, o justificare rezonabilă explicând natura și cauzele evenimentului de forță majoră. Dacă după notificare părțile nu stabilesc altfel, fiecare dintre părți va continua să depună toate eforturile pentru îndeplinirea propriilor obligații.
 5. În măsura în care una dintre părți (Opera Națională București sau Concurentul) nu își poate îndeplini obligațiile care derivă din prezentul Regulament în situația producerii unui eveniment de forță majoră, cealaltă parte nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor sale.
 6. Dacă evenimentul de forță majoră afectează un Concurent și justificarea este acceptată de Opera Națională București, Concurentului i se vor putea restitui costurile Concursului, total sau parțial, în funcție de momentul producerii evenimentului de forță majoră, cu o limită de maximum 30 de zile înainte de începerea Concursului.
 7. În situații speciale de forță majoră, care afectează Opera Națională București, precum îmbolnăvirea unui membru al juriului sau orice altă indispoziție neașteptată, Opera Națională București își rezervă dreptul de a propune cu întâietate un al înlocuitor adecvat.
§ 11
 1. În orice situație legată de desfășurarea Concursului și care nu este de competența Juriului, deciziile finale vor fi luate de Directorul Concursului.
 2. Toate dubiile legate de termenii și condițiile prezentului Regulament vor fi soluționate pe baza textului în limba română.
 3. Toate aspectele nereglementate în prezentul Regulament se află sub incidența prevederilor relevante din legislația românească.
 4. Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a amenda prezentul Regulament.
 5. Comitetul de Organizare își rezervă dreptul de a anula Concursul din motive obiective pe care nu este obligat să le comunice.
 6. Toate litigiile în legătură cu Concursul și cu prezentul Regulament vor fi soluționate de instanța română competentă în a cărei jurisdicție se află Opera Națională București.
 7. Toate clarificările și adăugirile sau modificările eventuale, introduse periodic în prezentul Regulament de Concurs, vor fi obligatorii pentru toți Concurenții de la publicarea lor pe website-ul ro